Õppeaasta eesmärgid

Lasteaia õppetegevuse 2021-2022 eesmärgid on kinnitatud pedagoogilises nõukogus 30.08.2021.

Eesmärgid

  • Eesti keele kui teise keele õppimise mitmekesistamine.
  • Digi – ja aktiivõppe lõimimine õppe- ja kasvatusprotsessi.
  • Aktiivõppemeetodite kasutamine, rühmades projektõppele üleminek.