Õppeaasta eesmärgid

Lasteaia õppetegevuse 2022-2023 eesmärgid on kinnitatud pedagoogilises nõukogus 30.08.2022.

Eesmärgid

  • Eesti keele kui teise keele õppimise mitmekesistamine.
  • Digi – ja aktiivõppe lõimimine õppe- ja kasvatusprotsessi.
  • Aktiivõppemeetodite kasutamine, projektipõhise õppetöö lastega rakendamine rühmades.