Lapse arengu hindamine

Lapse arengu analüüsi ja hinnangu eesmärk ja korraldamise põhimõtted

Lapse arengu analüüsimise eesmärk on koguda teavet lapse arengu kohta. See on oluline 

 • saavutuste märkimiseks lapse arengus;
 • erivajaduste, õppimise ja õpetamise eripära esiletoomiseks;
 • lapse arengu toetamiseks;
 • võimaldamiseks lapsel näha oma edusamme ning edasiliikumist arengus;
 • vajadusel lapse individuaalse arengukava koostamiseks.

Lapse arengu analüüsi ja hinnangu korraldamise põhimõtted:

 • Lapse arengu jälgimine ja hinnang hõlmavad kõiki tema arengu olulisi valdkondi (intellektuaalseid, organisatsioonilisi, kommunikatiivseid). 
 • Lapse arengu hindamine on osa igapäevasest õppe- ja kasvatusprotsessist. 
 • Hindamise tüüp, meetodid ja näitajad on vastavuses lapse individuaalsete vajaduste ja arengutasemega.
 • Jälgimise tulemused on arusaadavad nii pedagoogidele, kui ka lapse vanematele.
 • Rühma pedagoog teatab igapäevaselt vanematele individuaalsel suhtlemisel lapse elust lasteaias, tema edusammudest, saavutustest ja probleemidest. Koos lapsevanemaga püüakse probleemi lahendada.
 • Jälgimise tulemused kajastavad lapse arenguprotsessi. 
 • Jälgimine teostatakse lapse jaoks loomulikus, sundimatus õhkkonnas: vabamängus, igapäevases tegevuses ja pedagoogi suunatud tegevustes. 
 • Lapse arengu hinnangu baasaluseks on õppe- ja kasvatustöö arengu eeldatavad tulemused ja üldoskused.

Lapse arenguhindamise tabel

Lapse arenguhindamise tabel hõlmab eri arenguvaldkondi – sotsiaalne, kõne, mõtlemise ja mälu ning motoorika areng. Arenguhindamise tabelit täidavad õpetajad kaks korda õppeaastas. Rühma pedagoogid viivad läbi lapse arenguhinnangu koostöös lapsevanematega.

Arenguvestlus lapsevanemaga

Vähemalt kui üks kord õppeaastas viivad õpetajad lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks lapsevanemaga läbi arenguvestluse. See annab tagasisidet lapse arengust ja õppimise tulemustest, selgitab lapsevanema seisukohad ja ootused lapse arengu suhtes. Arenguvestlused toimuvad eelnevalt kokkulepitud ajal.  Lõpus vormistatakse kokkuvõte, mis toob välja lapse tugevad ja toetust vajavad küljed, tegevused tema toetamiseks.

Koolivalmiduskaart

Igale lasteaia õppekava läbinud lapsele antakse koolivalmiduskaart. Koolivalmiduskaardi koostavad rühma õpetajad koostöös spetsialistitega, kaasates lapsevanemaid.

Lapse arengu hindamise ja arenguvestluse tulemuse dokumenteerimine toimub “Isikuandmete kaitse seaduses” sätestatud tingimustel.