Isikuandmete töötlemine

Kuidas hoiame teie eraelulist teavet

Lasteaia andmekaitsetingimused

Paldiski lasteaia Sipsik tegevus on avalik. Lähtuvalt seadustest on lasteaial kohustus teatud osa dokumentidest ja teabest Internetis avalikustada või teha muul viisil igaühele kättesaadavaks. Oma tegevuse käigus kogub ja töötleb lasteaed ka isikuandmeid ja isikute eraelu puudutavat teavet.

Isikuandmete töötlemise aluseks on üldjuhul isiku enda algatus (avaldus, taotlus, teabenõue vms) või isiku pöördumine lasteaia poole. Isiku algatuse või osaluseta töötleb lasteaed isikuandmeid ainult siis, kui seadus näeb vastava õiguse avaliku ülesande täitmiseks ette. Isikuandmeid (nimi, aadress, e-post, telefon) kasutatakse kirja saatjale vastamiseks, vajaliku informatsiooni taotlemisel kirja adessaadiga kontakti saamiseks.

Lasteaed juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest sh isikuandmete kaitse üldmäärusest ja avaliku teabe seadusest.

Igal isikul on õigus saada teada:

 • milliseid isikuandmeid tema kohta kogutakse ja on kogutud;
 • millisel eesmärgil ning millisele seadusele tuginedes tema andmeid töödeldakse;
 • millistele isikutele või asutustele on tema isikuandmeid edastatud.

Enda andmete töötlemise kohta on lasteaialt võimalus saada informatsiooni või tutvuda andmetega mida teie kohta on kogutud:

 1. Pöörduda suulise järelpärimisega telefoni teel lasteaia direktori poole; esitada kirjalik taotlue e-posti või Eesti posti teel.
 2. Tutvuda isikuandmeid sisaldavate dokumentidega lasteaias kohapeal.

Kui isikuandmete töötlemise nõue ei tulene seadusest, peab lasteaed isikuandmete töötlemiseks teilt saama vabal tahtel kirjaliku nõusolek. See on põhjus, miks konkurssidele esitamiseks või lasteaia veebilehel isikuga seotud andmete edastamiseks või avalikustamiseks on vaja ka vastava isiku nõusolekut.

Hoiame ja kasutame teie isikuandmeid kui kandideerite meile tööle:

 • Meile tööle kandideerides lähtume kandidaadi enda avaldatud teabest ja avalikest allikatest.
 • Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me oleme tema kohta kogunud, tutvuda meie kogutud andmetega, anda selgitusi ja esitada vastuväiteid.
 • Kandidaadi dokumentidega tutvuvad ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad.
 • Kandidaatide dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata.
 • Mittevalituks osutunud kandidaatide andmed ei kuulu säilitamisele ja need hävitatakse va kandidaadi soovil säilitatavad andmed edaspidiseks.  

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Andmete töötlemise õiguslikud alused on:

 • avaliku ülesande täitmine – koolieelsete lasteasutuste seadusest jt lasteaedadele kohalduvatest õigusaktidest tulenevad ülesanded;
 • lepingu täitmine – töölepingud, majanduslepingud;
 • juriidiline kohustus – raamatupidamisega seotud andmetöötlus;
 • nõusolek.

Nõusolekute vormid on leitavad:

Lapsevanema õigused nõusoleku alusel isikuandmete töötlemisel

Nõusoleku tagasivõtmine

Lapsevanemal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb lapsevanemal esitada lasteaiale avaldus ja märkida ära, milliste andmete töötlemise nõusoleku ta tagasi võtab.

Andmete saamine, parandamine, piiramine ja kustutamine

Lapsevanemal on õigus saada lasteaialt kõiki andmeid, mida tema alaealise lapse kohta nõusoleku alusel töötleb.

Lasteaed parandab või kustutab nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid lapsevanema taotluse alusel. Taotlus tuleb esitada e-posti aadressil.

Lasteaed vastab kõigile lapsevanema õigustega seotud pöördumistele esimesel võimalusel või kuni 30 päeva jooksul. Kui lapsevanema pöördumine on selgelt põhjendamatu või ülemäärane, on lasteaial õigus jätta see täitmata või nõuda täitmise eest mõistlikku tasu.

Andmete säilitamine

Nõusoleku alusel avalikustatavaid andmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni. Avalikustamata andmed kustutatakse pärast nõusoleku tagasivõtmist. Avalikustatud andmeid ei kustutata, kui see on tehniliselt võimatu (nt aastaraamatud) või kui vanem seda ei nõua (e-keskkonnad).

Eriliigilisi andmeid ja vanemate kontaktandmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni või seni, kuni laps on lasteaia õpilane. Pärast seda andmed kustutatakse (hävitatakse). Nõusolekut säilitatakse 2 aastat andmete töötlemise lõpetamisest.

Turvalisus

Avalikustatud andmetele pääsevad ligi kõik, kes kasutavad keskkonda, kus lasteaed andmeid avalikustab. Kinnisele keskkonnale pääsevad ligi üksnes grupi liikmed või keskkonna kasutajad. Lapsevanema e-posti aadress on kättesaadav lasteaia töötajatele ja teistele sama rühma lapsevanematele.

Lapse eriliigilised isikuandmed on kättesaadavad üksnes neile lasteaia töötajatele, kellel on neid vaja, et tagada lapse tervise kaitse. Lapse eriliigilisi andmeid töödeldakse üksnes paberil. 

Andmekaitse kontaktid

Kõigi andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega on lapsevanemal võimalik pöörduda lasteaia  poole e-posti aadressil direktor@lasipsik.edu.ee

Lapsevanemal on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui ta leiab, et andmete töötlemisel on rikutud tema või tema lapse õigusi.