Õppekava

Paldiski lasteaia Sipsik õppekava uuendamine 2022.

 1. Eesti keele õpet viiakse läbi sellest õppeaastast (september 2022) lastele alates 1,5 eluaastast. Sõmerühmas 3 korda nädalas.
 2. Õppekavas on 3D modelleerimise kursus (lastele 6–7.a.)1 kord nädalas. Õppetunde viib läbi haridustehnoloog.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja põhimõtted
Lähtuvalt riiklikust õppekavast on õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk lapse igakülgne ja järjepidev areng lasteaia ja perekonna koostöös.
Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid (üldeesmärgist lähtuvalt):

 • luua ning toetada lapsekeskne lapse kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut toetav arengukeskkond;
 • suunata lapse positiivse minapildi ja üldoskuste arengut mängu, loovtegevuse, igapäevase töö ja õppimise kaudu;
 • suunata ning toetada last omandama eakohasel tasemel põhiteadmisi ümbritsevast keskkonnast erinevate õppevaldkondade kaudu, arvestades Eesti rahva- ja üldtraditsioone.

Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted:

 • lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;
 • lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
 • lapse loovuse toetamine;
  mängu kaudu õppimine, kasutades sobivaid mängu- ja õppevahendeid;
 • humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;
  lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;
 • lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;
 • lapse motiveerimine ning positiivset tagasisidet sooritatud tegevustest andmine;
 • üldõpetusliku tööviisi rakendamine;
 • õuesõppe metoodika kasutamine kõikides ainevaldkondades;
  kodu ja lasteasutuse koostöö;
 • eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripära arvestamine.

Laps omandab eakohasel tasemel põhiteadmisi ümbritsevast keskkonnast ja tervise hoidmisest/tugevdamisest ning huvitub erinevatest valdkondadest.

Õppekavaga täies mahus saab tutvuda koha peal lasteaias.