Tugiabi

Lähtuvalt „Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavast“ on erivajadustega laps, kelle võimetest, terviseseisundist, keelelisest ja kultuurilisest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas või rühma tegevuskavas. Varajase sekkumise eesmärgiks on kaasa aidata erivajadustega lapse võimetekohasele arengule, toetades seejuures lapse perekonda.

Tegevuste planeerimisel ja elluviimisel tuleb arvestada järgmisi üldpõhimõtteid:
1) sobiva arendustegevuse alustamine niipea, kui lapse erivajadust on märgatud;
2) individuaalne lähenemine vastavalt lapse erivajadustele ja keskkonna võimalustele;
3) lapsevanemate nõustamine ja juhendamine tegelemiseks oma lapsega;
4) spetsialistide kaasamine arendustegevusse: meeskonna- ja võrgustiku töö;
5) ühest kasvukeskkonnast teise ülemineku toetamine.

Lasteaias täiendavat tähelepanu vajavate laste kategooriasse kuuluvad logopeedilist abi vajavad lapsed, käitumisprobleemide ja õpiraskustega lapsed, muukeelsed lapsed, tihti haiged olevad lapsed, kroonilise haigusega ning allergilised lapsed, andekad lapsed.

Töö lapsega lähtub konkreetse lapse erivajadustest ja arengu tasemest; läbi viiakse rühma nädalakava alusel kohandatud tegevusi (lihtsustatud või keerulisemad ülesanded) või individuaalseid tegevusi. Vajadusel koostakse indviduaalne arengukava, mis on meeskonnatöö (võtavad osa rühmaõpetajad, kaasatakse õpetajate abid, logopeed, muusika- ja liikumisõpetajad, lapsevanemad). Ka vajadusel toimub lasteaia pidaja kaasamine (erispetsialistide kutsumine, õpetajate koolitamine, tugiisiku määramine jne).

Kroonilise haigestumisega või allergiaga lapse lapsevanem on kohustuslik teavitada kirjalikult lasteaia direktorit tema tervise seisundist. Perearst saab edastada lasteaiale lapse kohta soovitusi päevakavale, andmeid toitlustamisest ning ravimisest kirjalikul viisil. Vajadusel koostatakse lapsele toitlustamiseks individualne menüü. 

Tugiteenuste võimalused

Tugisüsteemi  koostööd lasteaias ja väljaspool lasteaeda (Rajaleidja, Paldiski Tugipesa, Rehabilitatsioonikeskused, Lastekaitse jt.) juhib tugiteenuste koordinaator (e-post: oppeala@lasipsik.edu.ee).

HARNO Rajaleidja keskuse Harjumaa büroo pakutakse järgmisi õppenõustamisteenuseid:

  • eripedagoogiline nõustamine;
  • logopeediline nõustamine;
  • psühholoogiline nõustamine;
  • sotsiaalpedagoogiline nõustamine.

Spetsialistidelt saadud kirjalikku kokkuvõtet lapse hetketasemest ja soovitusi õpetajale arendustegevuseks, hoitakse konfidentsiaalsena asjasse puutuvate inimeste vahel.

Lasteaias ei ole hetkel võimalik logopeedilist teenust osutada spetsialisti puudumise tõttu. Lääne-Harju valla koostööpartnerid 2024 aastal logopeedilise ja psühholoogilise abi osutamiseks on
MTÜ Toetus ja OÜ Keila Teraapiakeskus. Teenuseid osutatakse Lääne-Harju valla lasteaias või koolis käivatele lastele. Arveldamine toimub vallavalitsuse ja asutuse vahel pärast teenuse kasutamist kuupõhiselt. Täpne info e-posti teel oppeala@lasipsik.edu.ee.

MTÜ Toetus
Keskväljak 10, Keila
+372 53 008 635
+372 53 410 543
toetus@toetus.ee

Keila Teraapiakeskus
Keskväljak 17, Keila
+372 5660 7792;
info@keilark.ee

Juhised ja tingimused logopeedilise teenuse kasutamiseks
Kui logopeedi teenuse kasutamise võimalus haridusasutuses kohapeal puudub, lapse abivajadus on
hinnatud ja kokku lepitud haridusasutuse juhi ja lapsevanema vahel. Lapsevanem pöördub, broneerib aja ja alustab lapsega teenusel käimist. On vaja teavitada, et on laps Lääne-Harju valla lasteaiast.
Logopeediline abi:
✓ Lapse kõneravi vajadus hinnatakse ja kirjalik ülevaade logopeedi poolt esitatakse lapsevanemale (sh hinnanguline kordade arv).
✓ Lapse kommunikatsioonivõime hindamine.
✓ Suulise ja kirjaliku kõne arengu toetamine.
✓ Lapsevanema nõustamine lapse kommunikatsioonivõime arendamisel, taastamisel ning kompenseerimisel.

Juhised ja tingimused psühholoogilise teenuse kasutamiseks
Kui psühholoogilise teenuse kasutamise võimalus haridusasutuses kohapeal puudub. Lapsevanem pöördub, broneerib aja ja alustab lapsega teenusel käimist. On vaja teavitada, et on laps Lääne-Harju valla lasteaiast.
Psühholoogiline abi:
✓ Lapse psühholoogilist arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavate tegurite (psüühilised protsessid, isiksuse omadused, emotsionaalne seisund, vaimse tervise probleemid, suhtlemis- ja käitumisoskused) hindamine.
✓ Lapse nõustamine isikliku elu, õppetööga ning vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel.
✓ Lapse toetamine ning vanema ja lasteaia/kooli personali nõustamine kriisisituatsioonist väljatulekuks toe korraldamisel.