Tugiabi

Lähtuvalt „Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavast“ on erivajadustega laps, kelle võimetest, terviseseisundist, keelelisest ja kultuurilisest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas või rühma tegevuskavas.

Lasteaias täiendavat tähelepanu vajavate laste kategooriasse kuuluvad:

 • logopeedilist abi vajavad lapsed;
 • käitumisprobleemide ja õpiraskustega lapsed;
 • muukeelsed lapsed;
 • tihti haiged olevad lapsed;
 • kroonilise haigusega ning allergilised lapsed;
 • andekad lapsed.

Lapse arengu toetamise põhimõtted:

 • toevajaduste märkamine;
 • töö lapsega lähtub konkreetse lapse erivajadustest ja arengu tasemest; läbi viiakse rühma nädalakava alusel kohandatud tegevusi (lihtsustatud või keerulisemad ülesanded) või individuaalseid tegevusi;
 • vajadusel indviduaalset arengukavat koostamine, mis on meeskonnatöö (võtavad osa rühmaõpetajad, kaasatakse õpetajate abid, logopeed, muusika- ja liikumisõpetajad, lapsevanemad);
 • vajadusel lasteaia pidaja kaasamine (erispetsialistide kutsumine, õpetajate koolitamine, tugiisiku määramine jne);
 • vanemate nõustamine lapse arengu küsimustes (õpetajad, spetsialistid, logopeed).

Lasteaias tegeleb laste kõnedefektide korrigeerimisega logopeed. Logopeedi töö toimub järgmiste põhisuundade järgi: 

 • laste kõneuuring, kõnehäirete võimalike põhjuse väljaselgitamine;
 • töö lastega ja analüüs;
 • konsultatsioonid  lapsevanematele ja rühma pedagoogidele.

Kroonilise haigestumisega või allergiaga lapsevanem on kohustuslik teavitada kirjalikult lasteaia direktorit lapse tervise seisundist. Vajalikul perearst edastab lasteaiale lapse kohta soovitusi päevakavale, andmeid toitlustamisest ning ravimisest kirjalikul viisil. Vajadusel koostatakse lapsele toitlustamiseks individualne menüü. 

Tugiteenuste võimalused

Tugisüsteemi  koostööd lasteaias ja väljaspool lasteaeda (Rajaleidja, Paldiski Tugipesa, Rehabilitatsioonikeskused, Lastekaitse jt.) juhib tugiteenuste koordinaator (e-post: oppeala@lasipsik.edu.ee).

HARNO Rajaleidja keskuse Harjumaa büroo pakutakse järgmisi õppenõustamisteenuseid:

 • eripedagoogiline nõustamine;
 • logopeediline nõustamine;
 • psühholoogiline nõustamine;
 • sotsiaalpedagoogiline nõustamine.

Spetsialistidelt saadud kirjalikku kokkuvõtet lapse hetketasemest ja soovitusi õpetajale arendustegevuseks, hoitakse konfidentsiaalsena asjasse puutuvate inimeste vahel.