Eestikeelsele õppele üleminek

Lastevanemate nõustamiskeskus

^^^ Nõustamiskeskuse kodulehekülg (ava link uuel vahelehel) ^^^

🟦 Sipsik aitab FB-s 🟦


Lastevanemate nõustamiskeskus on heategevuslik organisatsioon, mis on asutatud eesmärgil pakkuda abi ja tuge nendele vanematele, kes seisavad silmitsi raskustega oma laste eestikeelsele haridusele üleminekul.

Центр поддержки родителей при переходе на эстонский язык обучения — это организация, основанная с целью предоставления помощи и поддержки родителям, которые сталкиваются с трудностями в образовании на эстонском языке.

Lastevanemate nõustamiskeskuse missioon seisneb laste ja nende perede edukas kohanemises ja lõimimises hariduskeskkonda, kus õpe toimub eesti keeles. Meie eesmärgiks on luua ühiskond, kus igale lapsele tagatakse võrdsed võimalused kvaliteetse hariduse omandamiseks sõltumata tema keelelisest ja kultuurilisest taustast.

Миссия центра поддержки заключается в содействии успешной адаптации и интеграции детей и их семей в образовательную среду, в которой обучение ведется на эстонском языке. Нашей целью является создание общества, в котором каждому ребенку предоставляются равные возможности для получения качественного образования, независимо от его языкового и культурного фона.

Väärtused:
• Kaasatus: Usume kaasava hariduse põhimõttesse, kus iga laps õpib keskkonnas, mis soodustab tema arengut ja potentsiaali ning kus keegi ei jää kõrvale.
• Mitmekesisuse austamine: Hindame kultuuride ja keelte mitmekesisust, mida teisest kultuurist lapsed ja nende pered toovad meie ühiskonda, ja peame seda rikastavaks.
• Partnerlus ja koostöö: Kutsume lapsevanemaid, haridusasutusi ja organisatsioone üles koostööle, et koos lahendada keerulisi küsimusi ja toetada lapsi nende eduka õppimise teel.
• Pädevus ja õppimine: Oleme pühendunud pidevale õppimisele ja arengule, et pakkuda lastevanematele kvaliteetset psühholoogilist ja hariduslikku tuge.
• Usaldus ja konfidentsiaalsus: Hindame kõrgelt vanemate usaldust ja järgime rangelt teabe konfidentsiaalsuspoliitikat.

Ценности:
● Инклюзивность: Мы верим в принцип инклюзивного образования, в котором каждый ребенок учится в обстановке, способствующей его развитию и потенциалу, и где никто не остается в стороне.
● Уважение к разнообразию: Мы ценим разнообразие культур и языков, которые дети и их семьи приносят в нашу общественную среду, и считаем это обогащением.
● Партнерство и сотрудничество: Мы призываем к сотрудничеству родителей, образовательных учреждений и организаций, чтобы вместе решать сложные вопросы и поддерживать детей на пути к успешному обучению.
● Компетентность и обучение: Мы нацелены на непрерывное обучение и развитие, чтобы обеспечивать родителям высококачественную психологическую и образовательную поддержку.
● Доверие и конфиденциальность: Мы высоко ценим доверие, которое нам дарят родители, и строго соблюдаем политику конфиденциальности в отношении предоставленной нам информации.

Lastevanemate nõustamiskeskus on uhke oma missiooni ja väärtuste üle ning püüab olla usaldusväärne ja tõhus ressurss lastevanematele, nende lastele ja kogu hariduskogukonnale. Lastevanemate nõustamiskeskus pakub eestikeelsele haridusele üleminekul mitmekesiseid teenuseid, mille eesmärk on aidata ja toetada peresid, kes kohanevad uue õppekeele ja hariduskeskkonnaga.

Центр поддержки гордится своей миссией и ценностями и стремится стать надежным и эффективным ресурсом для родителей, их детей и всего образовательного сообщества. Центр поддержки родителей при переходе на эстонский язык в образовании предоставляет разнообразные услуги, нацеленные на помощь и поддержку семьям, сталкивающимся с адаптацией к новому языку обучения и образовательной среде.

Põhiteenused, mida meie nõustamiskeskus pakub:

 1. Psühholoogiline tugi: Konsultatsioonid ja teraapia vanematele ja lastele eesmärgil aidata neil ületada stressi, ärevust ja muid emotsionaalseid raskusi, mis on seotud nende jaoks uue õppekeele juurutamisega.
 2. Haridusprogrammid: Haridusprogrammide väljatöötamine ja läbiviimine, millede eesmärk on parandada vanemate ja laste eesti keele oskust.
 3. Eesti keele kursused: Eesti keele kursuste korraldamine vanematele, mis aitab neil parandada oma keeleoskust, mis on vajalik suhtlemiseks haridusasutustega ja laste õppetöö toetamiseks.
 4. Seminarid ja koolitused: Seminaride ja koolituste korraldamine vanematele erinevatel teemadel, mis on seotud laste õpetamise, kohanemise ja kasvatamisega uues hariduskeskkonnas.
 5. Individuaalsed konsultatsioonid: Individuaalsete konsultatsioonide ja toe pakkumine vanematele küsimustes, mis on seotud nende laste hariduse ja kohanemisega.
 6. Informatsiooniline tugi: Informatsiooni ja ressursside pakkumine vanematele Eesti haridussüsteemi kohta.
 7. Haridusasutustega suhtlemise toetamine: Abi vanematele õpetajate ja koolijuhtidega kontakte loomisel ning küsimustes, mis puudutavad õppeprotsessi ja nende laste vajadusi.
 8. Kultuuriline kohanemine: Toetus kultuurilise kohanemise küsimustes nii vanematele kui ka lastele, sealhulgas kohalike traditsioonide ja tavadega tutvumine.
 9. Sotsiaalne kaasatus: Ürituste ja kohtumiste korraldamine peredele, mis soodustavad kogemuste vahetamist ja ühenduste tugevdamist kogukonnas.
 10. Hindamine ja jälgimine: Jälgime laste edusamme ja osutatava toe tõhusust, teostades regulaarset hindamist ja tulemuste analüüsi.

Основные виды услуг, которые наш центр будет предоставлять:

 1. Психологическая поддержка: Консультации и терапия для родителей и детей с целью помощи в преодолении стресса, тревожности и других эмоциональных трудностей, связанных с переходом на новый язык обучения.
 2. Образовательные программы: Разработка и проведение образовательных программ, направленных на повышение языковых навыков родителей и детей в эстонском языке.
 3. Курсы эстонского языка: Организация курсов эстонского языка для родителей, которые помогут им улучшить свои языковые навыки, необходимые для взаимодействия с образовательными учреждениями и поддержки учебы своих детей.
 4. Семинары и тренинги: Проведение семинаров и тренингов для родителей на различные темы, связанные с обучением, адаптацией и воспитанием детей в новой образовательной среде.
 5. Индивидуальные консультации: Предоставление индивидуальных консультаций и поддержки родителям по вопросам, связанным с образованием и адаптацией своих детей.
 6. Информационная поддержка: Предоставление информации и ресурсов родителям о системе образования в Эстонии.
 7. Содействие взаимодействию с образовательными учреждениями: Помощь родителям в установлении контактов с учителями и администрацией школы, а также в вопросах, связанных с учебным процессом и потребностями их детей.
 8. Культурная адаптация: Поддержка в вопросах культурной адаптации для родителей и детей, включая ознакомление с местными традициями и обычаями.
 9. Социальные мероприятия: Организация мероприятий и встреч для семей, способствующих обмену опытом и укреплению связей в обществе.
 10. Оценка и мониторинг прогресса: Следим за успехами детей и эффективностью оказываемой поддержки, регулярно проводя оценку и анализ результатов.

Lastevanemate nõustamiskeskus püüab tagada kõikehõlmava abi ja ressurse, et muuta uuele õppekeelele kohanemise protsess edukamaks ja peredele toetavamaks.

Центр поддержки стремится обеспечить всестороннюю помощь и ресурсы, чтобы сделать процесс адаптации к новому языку обучения более успешным и более поддерживающим для семей.

Nõustamiskeskuse eesmärgiks on pakkuda abi ja tuge erinevatele sihtgruppidele, kes tegelevad eesti keelele üleminekuga hariduses. Siia hulka võivad kuuluda:

 • Lastevanemad, kelle lapsed õpivad Eesti koolides. See rühm hõlmab nii kohalikke elanikke kui ka neid, kes on Eestisse kolinud ja saadavad oma lapsed õppima eestikeelsesse kooli. Vanemad võivad kokku puutuda keele- ja kultuuriliste takistustega haridusasutustega suhtlemisel ja oma laste õppimise toetamisel.
 • Immigrandid ja pered, kus vanemad ei ole eesti keele kõnelejad, võivad vajada erilist tuge ja õpet, kuidas edukalt kohaneda eesti hariduskeskkonnaga.
 • Sihtgruppi võivad kuuluda ka teised rühmad, näiteks vanemad, kellel on erivajadustega lapsed, või need, kes otsivad teavet ja toetust eestikeelses hariduses.

Keskseks eesmärgiks lastevanemate nõustamiskeskusele on pakkuda abi ja toetust nendele mitmekesistele sihtgruppidele, et aidata neil ületada keele-, kultuuri- ja haridustakistusi üleminekul eestikeelsele haridusele.

Целевой аудиторией центра поддержки при переходе на эстонский язык в образовании могут быть:

·     Родители детей, учащихся в эстонских школах. Эта группа включает в себя как местных жителей, так и тех, кто переехал в Эстонию и отправил своих детей учиться на эстонском языке. Родители могут столкнуться с языковыми и культурными барьерами при взаимодействии с образовательными учреждениями и помощью в учебе своих детей.

·     Иммигранты и семьи, где родители не являются носителями эстонского языка, могут нуждаться в особой поддержке и обучении для себя и своих детей, чтобы успешно адаптироваться к эстонской образовательной среде.

·     Целевой аудиторией могут быть и другие группы, такие как родители детей с особыми образовательными потребностями или те, кто ищет информацию и поддержку по вопросам образования на эстонском языке.

Главной задачей центра является предоставление помощи и поддержки этим разнообразным группам, чтобы помочь им преодолеть языковые, культурные и образовательные барьеры при переходе на эстонский язык в образовании.